Nasirabad College, Mymensingh

EIIN on: 111912, College Code(HSC): 7250, Degree: 5204
About Us

K‡jR †KvW :

BAvBGb : 111912

RvZxq wek^we`¨vjq : 5204

‡cv÷ †KvW : 2200

 

cÖwZôvKvj     : 1 RyjvB, 1948

cÖwZôvZv       : Aa¨ÿ AvjnvR wiqvR DwÏb Avngv`

 

‡gvU AvqZb: 9.62 GKi  

‡gvU wkÿv_x© : cÖvq 6 (Qq) nvRvi

 

Aa¨ÿ

c` msL¨v : 1 (GK)  

Kg©iZ : 1 (GK) Rb, cyiæl

 

Dcva¨ÿ

c` msL¨v : 1 (GK) 

Kg©iZ : 0 Rb

 

wkÿK

c` msL¨v         : 60 (lvU) Rb

Kg©iZ        : 54 (‡Pvqvbœ) Rb

cyiæl            : 29 (DbwÎk) Rb

gwnjv            : 25 (cuwPk) Rb

 

mnKvix Aa¨vcK : 17 (m‡Zi) Rb

cÖfvlK       : 35 (cuqwÎk) Rb

cÖ`k©K       : 1 (GK) Rb

mnKvix wkÿK (MÖ¯’vMvi I Z_¨ weÁvb) : 1 (GK) Rb

 

GgwcIfz³ wkÿK    : 34 (‡PŠwÎk) Rb

bb-GgwcIfz³     : 12  (ev‡iv) Rb

cybwb©©‡qvM          : 1 (GK) Rb

LÛKvjxb        : 7 (mvZ) Rb

 

Kg©Pvix

                    c` msL¨v       : 38 (AvUwÎk) Rb

                    Kg©Pvix        : 38 (AvUwÎk) Rb

                    cyiæl         : 33 (‡ZwÎk) Rb

                    gwnjv             : 5 (cvuP) Rb

                   GgwcIfz³       : 15 (c‡bi) Rb

                   bb-GgwcIfz³ : 23 (‡ZBk) Rb  

        

 


‡kÖwY    : D”P gva¨wgK

·        weÁvb

·        gvbweK

·        e¨emvq wkÿv‡kÖwY : ¯œvZK (cvm) - wbqgZ I cÖvB‡fU :  

·        weG

·        weGmGm

·        weGmwm

·        weweG


†kÖwY : ¯œvZK (m¤§vb) - 10 (`k) wU welq :   

·        evsjv

·        A_©bxwZ

·        ivóªweÁvb

·        mgvRKg©

·        Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ

·        g‡bvweÁvb

·        MwYZ

·        e¨e¯’vcbv

·        wnmveweÁvb

·        gv‡K©wUs

 

†kÖwY : gv÷vm© (dvBbvj) - 4 (Pvi) wU welq :   

·        evsjv

·        ivóªweÁvb

·        e¨e¯’vcbv

·        wnmveweÁvb

                                                                

fe‡bi msL¨v : 4 (Pvi) wU

·        cÖkvmwbK feb

·        GKv‡WwgK feb

·        weÁvb feb

·        AvBwmwU feb,

my`xN© wUb †kW

 

 

               ‡kÖwY Kÿ msL¨v : 33 (†ZwÎk) wU

              ‡gvU Kÿ msL¨v : 54 (Pzqvbœ) wU

              wefvMxq Kvhv©jq : 10 (`k) wU

              wefvMxq †mwgbvi: 10 (`k) wU

              j¨ve msL¨v  : 8 (AvU) wU

              QvÎ †nv‡÷j : 01 (GK) wU (Avmb msL¨v- 74)

              QvÎx †nv‡÷j : 01 (GK) wU (Avmb msL¨v- 70)  

              gmwR`   : 01 (GK) wU (`yZjv)

              MÖš’vMvi   : 01 (GK) wU (GKv‡WwgK feb, 3q Zjv)

              Aa¨‡ÿi evmfeb : 01 (GK) wU

              K¨vw›Ub   : 01 (GK) wU